Organisatie


De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Bij volledige bezetting bestaat de kerkenraad uit 7 leden (m/v). Deze is als volgt samengesteld:

- voorzitter
- 2 diakenen
- 5 ouderlingen, waarvan 1 jeugdouderling

Verder is er een externe scriba. Binnen de kerkenraad is een dagelijks bestuur (DB) gevormd, dat de bestuurlijk-organisatorische zaken afhandelt en onderwerpen voor de plenaire kerkenraad voorbereidt. Het DB vergadert maandelijks. De plenaire kerkenraad vergadert tweemaandelijks. De laatstgenoemde vergaderingen worden met name gebruikt voor beleidsonderwerpen.

Pastoraat

Sinds het seizoen 2015/2016 vindt het basispastoraat plaats binnen de kringenstructuur van de gemeente. De gedachte erachter is ieder gemeentelid een rol heeft in het omzien naar anderen. En dat gaat gemakkelijker als je onderdeel bent van een kleine groep mensen, die elkaar regelmatig treft. Daarnaast blijft het mogelijk dat ouderlingen huisbezoeken afleggen. Dan wordt de klassieke indeling in wijken aangehouden, waarbij iedere ouderling verantwoordelijk is voor een wijk van enkele tientallen huisadressen. De ouderlingen worden in hun pastorale taak ondersteund door pastorale bezoekers uit de gemeente. De wijkouderlingen van twee wijken, één diaken en de pastorale bezoekers vormen samen met de predikant een wijkraad, die eens per maand bijeenkomt. De jeugdouderling wordt bijgestaan door een jeugdwerk-coördinator, de diakenen krijgen hulp van zogenaamde wijkassistenten.

Commissies

Diverse commissies werken op het organisatorisch vlak. Een paar voorbeelden zijn de kinderkerstfeestcommissie, de commissie van beheer en de commissie bijzondere diensten. Laatstgenoemde organiseert met de voorganger bijzondere samenkomsten zoals Dankdag voor gewas en arbeid, Startzondag, Kerst, Pasen en Pinksteren.

Communicatie

Leden van de gemeente ontvangen iedere week een digitale nieuwsbrief, met mededelingen van en voor gemeenteleden. Daarnaast wordt deze website als communicatiekanaal gebruikt, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.

Plaats van NGK Hoorn binnen het kerkverband

De NGK Hoorn is onderdeel van de regio Amsterdam-Alkmaar. Deze regio omvat de (samenwerkings)gemeenten Alkmaar, Almere, Amstelveen, Amsterdam-centrum, Amsterdam-Tuinsteden-Zuid-West, Haarlem, Haarlemmermeer-Oostzijde, Heemstede, Hoorn, Krommenie, Oostzaan, Wieringermeer, Wormer en Zaandam.

In zijn algemeenheid kenmerkt het gebied zich door teruglopende ledenaantallen in de protestants-christelijke kerken. De Nederlands Gereformeerde Kerk van Hoorn vormt hierop één van de uitzonderingen.

Gedragscode

Om vertrouwensrelaties in de gemeente niet op het spel te zetten en ontoelaatbaar gedrag tegen te gaan, is een gedragscode opgesteld. Deze is van toepassing op alle ambtsdragers en andere kerkelijke werkers in de gemeente.